Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Podmienky

ZMLUVNÉ PODMIENKY PRENÁJMU (ZAPOŽIČANIE) VOZIDLÁ - KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM 

 

Prevzatím vozidla nájomca súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami a prehlasuje tak, že tieto podmienky mu boli pred začatím prenájmu známe a nebude ich nijako namietať. 

 

1. Je zakázané, aby nájomca: 

 

užíval vozidlo na iné účely, než na aké je určené (jazda na určenú komunikáciu) 

viedol vozidlo pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo liekov ovplyvňujúcich riadenie 

 

2. O predĺženie doby vypožičania žiadal pred začatím jazdy. Pri nedodržaní doby prenájmu, ktoré bude zavinené nájomcom bude nájomná sadzba upravená podľa platného sadzobníka (podľa skutočnej doby prenájmu) 

 

3. Udelené pokuty pri spáchaní dopravného priestupku sú vždy na ťarchu nájomcu. 

 

4. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda. Nutné opravy počas jazdy môže urobiť iba osoba k tomu oprávnená. Náklady za opravy nesie prenajímateľ za predpokladu, že škoda nebola spôsobená nájomcom alebo osobami, ktorým umožnil k vozidlu prístup, úmyselne, alebo nedbalosťou pri prevádzke. Bežnú údržbu zabezpečuje a hradí prenajímateľ. 

 

5. V prípade dopravnej nehody hradí osoba, ktorá riadila, spoluúčasť vo výške 10% zo spôsobenej škody, minimálne však 1.000 EUR. Splatnosť spoluúčasti je do 7 dní od oznámenia výšky spôsobenej škody a podielu nájomcu na účet poskytovateľa služby. Vyčíslenie výšky škody bude zaslané nájomcovi na adresu uvedenú v protokole o nehode, popr. inú adresu, ktorú nájomca uvedie prenajímateľovi. Neprevzatia tohto oznámenia nemá vplyv na dobu splatnosti a neprevzatá zásielka sa považuje za doručenú. V prípade, že bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, je nájomca zodpovedný za celú výšku škody. V prípade vzniku škody spôsobenej nájomcom, nájomca (vodič) prehlasuje, že škodu a tým vzniknutý dlh uznáva v celej, poskytovateľom vyčíslenej výške a nebude ho nijako namietať. Ďalšie podmienky sa riadi podmienkami poisťovne.

 

 

DOPLŇUJUCE VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRI ZAKÚPENÍ JAZDY (VOUCHERU) PROSTREDNÍCTVOM ESHOPU ALEBO TRETEJ STRANY. ZÁKAZNÍK ZAKÚPENÍM JAZDY PROSTREDNÍCTVOM ESHOPU ALEBO TRETEJ STRANY DOHODLI DOLEUVEDENÝMI BODY: 

 

 

Vek vodiča musí byť minimálne 18 rokov a musí mať platný vodičský preukaz skupiny B. 

 

Pred jazdou je potrebné sa preukázať aj občianskym preukazom. 

 

Všetky jazdy môže zákazník absolvovať aj na sedadle spolujazdca. Ako spolujazdec môže byť osoba staršia 12 rokov, vyššia ako 150 cm, vždy so súhlasom zákonného zástupcu. 

 

Vodič nesmie byť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, popr. liekov, ktoré by mohli ovplyvniť jeho schopnosť viesť vozidlo. 

 

Vodič je povinný užívať zabezpečovacích zariadení, ktorými sú vozidlá vybavené (alarmy, zámky volantu, zámky radiacich pák a pod.) 

 

Vodič musí s vozidlom zaobchádzať opatrne a je povinný rešpektovať pokyny inštruktora. V prípade, že vodič neuposlúchne opakovane pokyny  inštruktora, inštruktor môže kedykoľvek jazdu ukončiť a zabrániť vodičovi ďalšiemu pokračovaniu v jazde. V takom prípade nemá vodič nárok na vrátenie sumy za voucher a pohonné hmoty. 

 

Ceny požičania zahrňujú povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, inštruktáž a náplne okrem benzínu, ktorý si hradí klient, pokiaľ nieje zahrnutý v cene poukazu. 

 

Poistenie zabezpečuje prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť Stertch s.r.o. 

 

Za akékoľvek zranenia spôsobené pri jazde je zodpovedný vodič vozidla. 

 

Zrušenie / zmena objednanom termíne jazdy je možná minimálne 48 hod vopred. 

 

Zrušenie / zmena objednanom termíne jazdy možná iba raz a minimálne 48 hod vopred. 

 

Posledné rezervácie je možné uskutočniť max. 14 dní pred koncom platnosti voucheru, pokiaľ to nebolo u predajcu (tretej strany) uvedené inak. 

 

Kupóny platené vopred prepadajú, ak nie sú uplatnené v danom termíne. 

 

V prípade žiadosti na vrátenie sumy za zakúpený vouchery, kedy neboli porušené zo strany prevádzkovateľa podmienky, môže prevádzkovateľ krátiť vrátenú čiastku o províziu tretej strany maximálne však o 30% z pôvodnej, zákazníkom zaplatenej sumy.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jazdu zrušiť a toto sa nepovažuje za porušenie zmluvy: 

 

1) Z dôvodu nepriazne počasia - za hustého dažďa a sneženia sa nejazdí. 

 

2) Z technických dôvodov, havárie, poruchy vozidla, nemožnosti poskytnutia vozidla. 

 

V takýchto prípadoch prevádzkovateľ navrhne zákazníkovi nový termín a / alebo ak prevádzkovateľ nie je schopný z akéhokoľvek dôvodu poskytnúť jazdu v objednanom vozidle, je poskytnuté náhradné vozidlo v tej istej kategórii. 

 

3) Ak sa na daný termín rezervuje menej ako 15 jázd v danom vozidle na daný deň. 

 

   

 

 

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2018